Sexual Violence in History: A Bibliography

compiled by Stefan Blaschke

Contact

+ Stefan Blaschke


Search

+ Search Form


Introduction

+ Aims & Scope

+ Structure

+ History


Announcements

+ Updates

+ Calls for Papers

+ New Lectures

+ New Publications


Alphabetical Index

+ Author Index

+ Speaker Index


Chronological Index

+ Ancient History

+ Medieval History

+ Modern History


Geographical Index

+ African History

+ American History

+ Asian History

+ European History

+ Oceanian History


Topical Index

+ Prosecution

+ Cases

+ Types

+ Offenders

+ Victims

+ Society

+ Research

+ Representations


Resources

+ Institutions

+ Literature Search

+ Research

Start: Alphabetical Index: Author Index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Unknown

First published: October 1, 2023 - Last updated: October 1, 2023

TITLE INFORMATION

Author: Tomine Barstad Solvang

Title: Fra synliggjøring til rettsliggjøring

Subtitle: En kvalitativ medieanalyse av norske og britiske avisers fremstilling av seksuell vold under Bosniakrigen mellom 1992-1995 og Ukrainakrigen i 2022

Translation: From visibility to legalisation: A qualitative media analysis of Norwegian and British newspapers' portrayal of sexual violence during the Bosnian War between 1992-1995 and the Ukrainian War in 2022

Thesis: Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Advisor: Solveig Laugerud

Year: 2023

Pages: vii + 99pp.

Language: Norwegian

Keywords: Modern History: 20th Century, 21st Century | European History: Bosnian History, English History, Norwegian History, Russian History, Ukrainian History | Types: Wartime Sexual Violence / Bosnian War, Russo-Ukrainian War; Representations: Press / Aftenposten, Daily Mail, The Guardian, Verdens GangFULL TEXT

Link: DUO Research Archive (Free Access)ADDITIONAL INFORMATION

Abstract: »Seksuell vold i krig har de siste tjue-tretti årene blitt synliggjort ved hjelp av mediene, forskning og engasjement blant feministiske aktivister og humanitære organisasjoner. Kampen for å synliggjøre voldtekt i krig kom fra et sterkt ønske om at kvinnelige ofre i krig skulle få rettferdighet, og for at overgriperne deres skulle stilles til ansvar i retten. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan norske og britiske medier fremstiller seksuell vold under Bosniakrigen på 90-tallet og under Ukrainakrigen i 2022. Journalistikken var i stor grad med på å synliggjøre seksuell vold i krig, og derfor undersøker denne oppgaven hvordan mediene er med på å forme vår forståelse av fenomenet.
Oppgaven er forankret i et sosialkonstruktivistisk perspektiv, som muliggjør å undersøke hva som ligger bak medienes fremstillinger. Gjennom den tematiske analysemetoden har jeg trukket ut temaene rettslig og sosial mobilisering, vitnesbyrd og dokumentasjon/bevis og sosiale konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper. Oppgavens analyse er formet etter en kronologisk linje, som speiler når og hvordan temaene blir fremstilt i mediene og eventuelle endringer fra 90-tallet til 2022. Gjennom temaene har oppgaven også undersøkt hvordan mediene formidler rettslig informasjon til samfunnet, og dermed hvordan rett og samfunn påvirker hverandre.
De analytiske funnene viser at synliggjøringen av voldtektene i Bosniakrigen på 90-tallet førte til rettsliggjøring av fenomenet, som preger hvordan mediene fremstiller voldtekt under Ukrainakrigen. Dokumentasjon og konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper er med på å synliggjøre fenomenet under begge krigene. I 2022 blir fenomenet tatt på alvor av mektige aktører der det nå blir oppfattet som et sikkerhetsproblem. Bevisinnhenting henger sammen med rettsliggjøringen av fenomenet, som viser seg i den raske straffeforfølgelsen under Ukrainakrigen. Under Bosniakrigen er det mer fokus på å få frem kvinnenes erfaringer med voldtekt, samt å kriminalisere voldtekt i krig.
Under Ukrainakrigen har medienes og verdenssamfunnet rettsbevissthet ført til at aktører er tidligere ute med å mobilisere sosialt og rettslig. Bevisstheten om at voldtekt i krig burde håndteres rettslig, fører også til at ukrainske kvinner blir oppfordret til å være mer proaktive bl.a. gjennom spredning av informasjon på sosiale medier. Samtidig er de bakenforliggende årsakene til voldtekt i krig, som feministene kjempet for å synliggjøre, ikke lenger like synlig i medienes fremstillinger av fenomenet i dag. Selv om rettsliggjøring av voldtekt i krig kan ses på som en seier for kvinner og feministiske aktivister, som nettopp kjempet for å kriminalisere voldtekt i krig, kan også oppmerksomheten mot å straffeforfølge forbryterne ta fokuset vekk fra dem som blir berørt.« (Source: Thesis)

Contents:
  1 Introduksjon (p. 1)
    1.1 Problemstilling (p. 2)
    1.2 Aktualitet og relevans (p. 2)
    1.3 Oppgavens struktur (p. 3)
  2 Bakgrunn (p. 5)
    2.1 Seksuell vold i krig: Et politisk felt (p. 5)
    2.2 Krigen i Bosnia-Hercegovina (p. 6)
    2.3 Krigen i Ukraina (p. 7)
    2.4 FNs resolusjon 1325 (p. 8)
    2.5 Nobelprisen i 2018 (p. 10)
  3 Teori (p. 11)
    3.1 Sosialkonstruktivisme (p. 11)
    3.2 Seksuell vold - sentrale definisjoner og begreper (p. 12)
      3.2.1 Voldtekt i krig (p. 16)
      3.2.2 Konstruksjoner av kønn, offer og overgriper (p. 18)
    3. 3 Medier, kvinner og vold (p. 22)
    3.4 Rettssosiologiske begreper (p. 27)
      3.4.1 Rettsliggjøring, legalstrategier og rettsoptimisme (p. 27)
      3.4.2 Rettslig og sosial mobilisering (p. 27)
      3.4.3 Rettsbevissthet (p. 28)
      3.4.4 Vekselvirkninger mellom rett og samfunn (p.29 )
  4 Metode (p. 31)
    4.1 Valg av metode (p. 31)
    4.2 Tematisk analyse (p. 32)
    4.3 Datamateriale: avisartikler (p. 32)
      4.3.1 Valg av aviser og avisartikler (p. 33)
      4.3.2 Koding og kategorisering av nyhetsartikler (p. 34)
    4.3 Vitenskapelig kvalitet (p. 35)
      4.3.1 Transparens, validitet og reliabilitet (p. 36)
      4.3.2 Overførbarhet (p. 37)
      4.3.3 Metodiske og etiske refleksjoner (p. 38)
  5 Analyse (p. 41)
    5.1 Analyse av britiske avisers dekning av krigen i Bosnia (p. 41)
      5.1.1 Vitnesbyrd og dokumentasjon (p. 41)
      5.1.2 Sosial og rettslig mobilisering (p. 44)
      5.1.3 Sosiale konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper (p. 46)
    5.2 Analyse av norske avisers dekning av krigen i Bosnia (p. 51)
      5.2.1 Vitnesbyrd og dokumentasjon (p. 51)
      5.2.2 Sosial og rettslig mobilisering (p. 53)
      5.2.3 Sosiale konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper (p. 56)
    5.3 Analyse av norske avisers dekning av krigen i Ukraina (p. 60)
      5.3.1 Sosial og rettslig mobilisering (p. 60)
      5.3.2 Vitnesbyrd og bevis (p. 63)
      5.3.3 Sosiale konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper (p. 66)
    5.4 Analyse av britiske avisers dekning av krigen i Ukraina (p. 69)
      5.4.1 Sosial og rettslig mobilisering (p. 69)
      5.4.2 Vitnesbyrd og bevis (p. 72)
      5.4.3 Sosiale konstruksjoner av kjønn, offer og overgriper (p. 74)
  6 Diskusjon (p. 78)
    6.1 Om utviklingen fra 90-tallet til 2022: kontinuitet og endring (p. 78)
    6.2 Synliggjøring, rettsliggjøring og kampen mot straffefrihet (p. 83)
  7 Avslutning (p. 87)
  8 Litteraturliste (p. 88)
  Vedlegg (p. 96)

Wikipedia: History of Europe: History of Bosnia and Herzegovina / Republic of Bosnia and Herzegovina | History of Europe: History of England | History of Europe: History of Norway | History of Europe: History of Russia / History of the Russian Federation | History of Europe: History of Ukraine / History of Ukraine since 1991 | Newspaper: National newspapers published in the United Kingdom / Daily Mail, The Guardian | Newspaper: Newspapers published in Norway / Aftenposten, Verdens Gang | Sex and the law: Rape / Wartime sexual violence | War: Bosnian War / Rape during the Bosnian War | War: Russo-Ukrainian War / Sexual violence in the Russian invasion of Ukraine