Sexual Violence in History: A Bibliography

compiled by Stefan Blaschke

Contact

+ Stefan Blaschke


Search

+ Search Form


Introduction

+ Aims & Scope

+ Structure

+ History


Announcements

+ Updates

+ Calls for Papers

+ New Lectures

+ New Publications


Alphabetical Index

+ Author Index

+ Speaker Index


Chronological Index

+ Ancient History

+ Medieval History

+ Modern History


Geographical Index

+ African History

+ American History

+ Asian History

+ European History

+ Oceanian History


Topical Index

+ Prosecution

+ Cases

+ Types

+ Offenders

+ Victims

+ Society

+ Research

+ Representations


Resources

+ Institutions

+ Literature Search

+ Research

Start: Topical Index: Types: Sexual Assault: Forced Prostitution: "Comfort Women" System:

Types: Sexual Assault:
CHINESE "COMFORT WOMEN"

T o p i c a l   I n d e x

Representations: Films: Twenty-Two


B i b l i o g r a p h y

[Info] Akiyama, Yoko. »Aru hi, Nihon ga yatte kita: Chugoku, senjo de no kyoryoku kanto iansho.« Rekishigaku kenkyu? No. 863 (2010): 56-59.

[Info] Barstow, Anne L. »Taiwan: "Money Can't Buy our Youth Back; Apology Can't Make up for Our Fate".« War's Dirty Secret: Rape, Prostitution, and Other Crimes Against Women. Edited by Anne L. Barstow. Cleveland 2000: 38-44.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Zhongguo ‚weianfu’ wenti guoji xueshu yantaohui zongshu.« Lishi yanjiu No. 3 (2000): 185-188.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Guanyu Yunnansheng ‚weianfu’ zhidu shouhaizhe Li Lianchun de koushu diaocha.« Shilin No. 1 (2006): 87-97.

[Info] Chen, Lifei, et al. »Wo yanjiu ‚weianfu’ wenti de licheng.« Shilin No. 1 (2006): 80-86.

[Info] Dong, Bingyue. Zhenzhen shi ge ‘weianfu’: Ding Ling Wo zai xiacun de shihou jiexi.« Zhongguo xiandai wenxue yanjiu No. 2 (2005): 211-219.

[Info] Feng, Pin-chia. »An "Uncomfortable" Past: Documenting Taiwanese "Comfort Women" in A Secret Buried for Fifty YearsFeminist Studies in English Literature 24 (2016): 5-31.

[Info] Fu, Heji. »Qinqiong rijun weianfu shilu.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1996): 34-50.

[Info] Grienberger, Regine, et al. Trostfrauen: Zwangsprostituierte der japanischen Armee in China und Taiwan 1932 - 45. Bonn 2000.

[Info] He, Ji. »Rijun qiangpo Zhongguo funü wie ‚Weianfu’ ziliao zhaibian.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1993): 37-51.

[Info] Jing, Shenghong. »Dui Nanjing yuan rijun weiansuo de zui xin diaocha baogao.« Shehui kexue zhanxian No. 3 (2007): 138-155.

[Info] Jing, Shenghong, et al. »Nanjing ‚weianfu’ xiezhen.« Minguo chunqiu No. 6 (1999): 16-19.

[Info] Jing, Shenghong, et al. »Qinhua rijun nanjing weiansuo diaocha yu yanjiu.« Nanjing shehui kexue No. 12 (2004): 33-39.

[Info] Nakahara, Michiko. »Righting History: Herstory from Taiwan.« Women´s Bodies as Battlefields - Sexual Violence against Women in Wartime. Hamburg 2001.

[Info] Prouza, Michaela. Die akademische Diskussion der „Trostfrauen“ in der VR China. Magisterarbeit, Universität Wien, 2009.

[Info] Qiu, Peipei, et al. Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan's Sex Slaves. Vancouver 2013.

[Info] Qiu, Peipei. »Chinese Comfort Women.« Richmond Public Library. Richmond 2014.

[Info] Qiu, Peipei. »Chinese Comfort Women.« Vancouver Public Library. Vancouver 2014.

[Info] Qiu, Peipei, et al. Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan's Sex Slaves. Hong Kong 2014.

[Info] Qiu, Peipei, et al. Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan's Sex Slaves. Oxford 2014.

[Info] Qiu, Peipei. »Japanese Military Sexual Slavery in Occupied China.« 17th Berkshire Conference on the History of Women, Genders and Sexualities. Hempstead 2017.

[Info] Qiu, Peipei. »Documenting War Atrocities Against Women: Newly Discovered Japanese Military Files in Jilin Provincial Archives.« The Transnational Redress Movement for the Victims of Japanese Military Sexual Slavery. Edited by Pyong G. Min et al. Berlin 2020: 275-293.

[Info] Su, Shi. »Riben qinlüezhe qiangpo Zhongguo funü zuo rijun weianfu shilu.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1992): 10-19.

[Info] Su, Ziliang. »Qinlu rijun de ‚weiansuo’.« Kang ri zhan zheng yan jiu No. 4 (1996): 51-62.

[Info] Su, Zhiliang, et al. »Qinhua rijun weianfu zhidu lüelun.« Lishi yanjiu No. 4 (1998): 89-104.

[Info] Sun, Zhaiwei. »Lun Nanjing datusha zhong de xingbaoli wenti.« Minguo dang’an No. 4 (2000): 91-96.

[Info] Wan, Kuiyi. »Riben zhanfu he ‘yingji’ zai kunming.« Minguo chunqiu No. 4 (1995): 39-40.

[Info] Wang, Lin. »Nüxing de yindun yu chongxian: Cong Wo zai Xiacun de shihou dao XianzaiDangdai Wentan No. 1 (2000): 51-53.